Organdonation

Förutsättningen för att transplantationer skall kunna utföras är att organ doneras från avlidna. För njurtransplantationer, benmärgstransplantationer och i vissa fall även i samband med levertransplantationer, kan levande donatorer komma i fråga. Idag sker drygt 30 procent av alla njurtransplantationer där någon förälder, syskon, äkta maka/make eller sambo donerar en av sina njurar. Under senare år har även andra personer som står den njursjuke nära kommit i fråga som donatorer.

För de flesta njursjuka är dock ett donerat organ från en avliden den enda möjligheten att kunna bli transplanterad. Det råder en allvarlig och tilltagande brist på organ från avlidna och väntetiden för en njurtransplantation har ökat under senare år. Drygt 600 njursjuka står idag på någon av de fyra väntelistor som finns i landet. Njursjuka överlever tack vare dialysbehandling och kan dessutom leva ett bra liv med god livskvalitet. För övriga patientgrupper, såsom hjärt-och leversjuka, är en transplantation den enda möjligheten till fortsatt liv. Varje år avlider svårt sjuka patienter på grund av organbristen.

Livet som gåva

Organdonation är en väsentlig fråga för njursjuka. Under många år har Njurförbundet därför varit djupt engagerat i den offentliga debatten och bedrivit ett intensivt lobbyarbete i syfte att öka tillgången på organ. Eftersom frågan berör flera patientgrupper har förbundet tagit initiativet till en bred samverkan som 1997 ledde fram till bildandet av Livet som Gåva - samverkan för donation av organ och vävnader. Livet som Gåva är en ideell förening där samtliga berörda patientorganisationer och företrädare för den medicinska professionen är medlemmar. Syftet med verksamheten är bland annat; att få människor i Sverige att ta ställning för organdonation samt öka kunskapen hos allmänheten om de positiva effekterna av transplantationer.

Njurförbundet ansvarar för Livet som Gåvas administration. För att komma i kontakt med Livet som Gåva ring 08-546 40 500.

Ytterligare information kan fås via:

www.livetsomgava.nu
www.ettamneomlivet.nu